Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Adatkezelési tájékoztató

 • Az adatkezelő neve: IBUSZ Kft.
 • Székhelye: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
 • Telefonos elérhetőség: +36 1 485 2700
 • E-mail cím: info@ibusz.hu

Adatkezelés célja és jogalapja: az Adatkezelő és partnerei által nyújtott szolgáltatások igénybevétele, szerződések megkötése, azok teljesítése. Az adatkezelés az Érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

Adatkezelő az alább körülírt címzettekkel közli, illetve fogja közölni a személyes adatokat:

 • a szolgáltatás nyújtásában közreműködő légitársaságokkal, szállásadókkal, megbízott utazási irodákkal, személyszállító társaságokkal, utazásszervezővel, ügynökséggel, vám- és adóhatósággal, egyéb megbízottal, vállalkozóval, közreműködővel;
 • pénzváltási tevékenységgel összefüggésben az adatkezelőhöz került adatokat a megbízó hitelintézettel,
 • áfa-visszatérítési tevékenység végzése során, a készpénz-átutalási megbízás teljesítése során a megbízó Mester Ügynökével, az Intercash Zrt.-vel;
 • az adatkezelő szolgáltatásnyújtásával és tevékenységével összefüggésben szerződött partnereivel;
 • hatósági megkeresések teljesítése során a bírósággal, nyomozó hatósággal, adóhatósággal, egyéb hatósággal.

Adatkezelő az Érintett adatait adott esetben harmadik országba is továbbítja, mely adattovábbítás az Érintett (természetes személy) és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez szükséges.

Az adatkezelő az Érintett személyes adatait 8 évig, a pénzváltási tevékenység során készült kamerafelvételeket a felvétel elkészültétől számított 50 napig őrzi.

Érintett az adatkezelőtől kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, amennyiben megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabályt sért.

  • A felügyeleti hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatósága (NAIH)
  • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
  • Telefon: +36 1 391 1400
  • Fax: +36 1 391 1410
  • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • Honlap: http://www.naih.hu

Az Érintett személyes adat szolgáltatása a szerződéskötésnek, illetve a szolgáltatás igénybevételének az előfeltétele. Amennyiben az Érintett a szerződéskötéshez szükséges személyes adatait nem adja meg az adatkezelőnek, az adatkezelő a szerződés megkötését, illetve a szolgáltatás nyújtását megtagadhatja.

Utazásközvetítés esetén az IBUSZ Kft. adatfeldolgozóként az utazásszervező, mint adatkezelő képviseletében jár el. Ez esetben az Érintett által átadott személyes adatokat az IBUSZ Kft. az utazásszervezőnek továbbítja.

Amennyiben az Érintett az utazási szerződésben hozzájárul ahhoz, hogy részére az adatkezelő marketing célú tájékoztatást küldjön, az Érintett adatait az adatkezelő mindaddig kezeli, amíg az Érintett hozzájárulását nem vonja vissza. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Nyereményjáték

A nyereményjátékok során megvalósuló adatkezelés körülményeit, feltételeit, a kezelt adatok körét, az adatkezelés célját, időtartamát, az adatkezelés jogalapját, az adathelyesbítés lehetőségét, az adatok megismerésére jogosult adatkezelők körét, az adatfeldolgozót az adott nyereményjáték során alkalmazott nyereményjáték szabályzat tartalmazza.

Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresés (e-DM) Személyes adatok köre: az egyéni fiók létrehozása során megadott adatok, így különösen a név, e-mail cím

Adatkezelés célja:

 • Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldése ([az előzőekben és a továbbiakban függetlenül attól, hogy az elektronikus-e vagy sem]

e-DM:

 • az Adatkezelő saját ajánlatait tartalmazó, az Adatkezelő Szolgáltatásait tartalmazó, harmadik fél ajánlatait tartalmazó, karrierhírlevél, anonim módon feldolgozásra kerülő statisztikai adatképzést célzó kérdőívek, a Szolgáltatással való elégedettséget mérő kérdőívek, stb.)

Adatkezelés jogalapja:

 • A Felhasználó hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja, a gazdasági reklámtevékenység a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (4) bekezdése alapján.

Budapest, 2018. május 23.

IBUSZ Kft.